top of page

 2014 שינוי תב"ע - כפר סבא

תכנית זו עוסקת בתוספת יח"ד דיור אחת במגרש בודד מעבר ל 14 היחידות המותרות ללא שינויים בשטחי הבנייה ובגובה הבניין, התוספת מתאפשרת מחלוקת דירת דופלקס בקומה ראשונה ושנייה  - ל 2 דירות נפרדות.

אסף דיאמונד אדריכל
-תשריט
נספח בינוי

אסף דיאמונד אדריכל

bottom of page